30 March, 2012

Video & Việt Nam Cộng Sản thua xa các nước lân bang

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html

* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video - Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer


So sánh thu nhập trung bình của Việt Nam, Lào, Kampuchea (theo CS) và các nước không CS trong vùng.

Author argues pacification war was won against diminishing indigenous VC forces, only to be lost under sledge hammer of massive superior NVA conventional firepower:

Note comments at end of article, some of which are simply inane, proving lingering effectiveness of Hanoi propaganda and pseudo-historians(sic) mesmerized, almost gleefully so, by Hanoi myths.

Left unmentioned is any discussion of what happened after "liberation." RVN, Laos and Cambodia were "liberated" just as Poland was "liberated" by Hitler in 1939, leaving a socio-economic abyss of corruption, poverty, malnutrition and death, an abyss from which these three countries have yet to climb out of. Case in point:

(Cuộc chiến tranh "giải phóng" ở Nam VN, Lào, Cam Bốt, cũng như việc Hitler "giải phóng" Ba Lan năm 1939, chỉ để lại hệ quả là nghèo đói, tham nhũng, thiếu ăn, và chết chóc mà các nước này khó vượt qua)

Comparative per capita annual income, 2010-2011 data: (Thu nhập trung bình năm 2010-2011)

Viet Nam $1,168 Malaysia $9,204

Laos 1,050 Thailand 4,716

Cambodia 830 Indonesia 4,668

Philippines 2,007

Average (trung bình của ba nước CS) $1,016 Trung bình của bốn nước không CS: $5,149

Averaged (unweighted) per capita income Hanoi/Hanoi-influenced countries is 19.7% of of non-communist neighbors.

Như thế, thu nhập trung bình của 3 nước CS chỉ bằng 19.7% của 4 nước kia.

According to World Bank and U.N. data, circa 2000, the unweighted average infant and maternal mortality rates of the three communist Indochinese countries is twice that of unweighted average for four nearby non-communist countries of Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines. Same with malnutrition rate. In RVN alone, infant mortality rate doubled after Hanoi took over. Today, Hanoi ranks among the top 20 offenders suppressing religious freedom, and near the bottom of 179 countries surveyed measuring press freedom...or lack thereof.

Theo World Bank và tài liệu của U.N. năm 2000, thì mức tử vong của trẻ sơ sinh và bà mẹ tại 3 nước CS đông Dương cao gấp hai lần tại các nước không CS kế cận. Ngày nay, Hà nNội đứng trong số 20 nước vi phãm tự do tín ngưỡng, và ở mức áp chót trong số các nước về tự do báo chí...

At present growth rates and levels, SE Asia communist or Hanoi influenced economies will not catch up to their non-communist neighbors in our lifetime. Recall that in 1950 (RPT: one-nine-five-zero), when Viet Nam was embroiled in war against the French, Viet Nam's per capita income was 80% (RPT: eight-zero) of Thailand's. So, just what has "liberation" wrought?

So với khoảng 1950, thu nhập hàng năm của VN bằng 80% của Thái Lan. Với mức độ phát triển hiện nay ở VN, thì các nước Việt, Miên, Lào khó lòng theo kịp các lân bang.


* Nguồn tin trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=19751&s=bff426b617c37ec48d8934faa8b2079b span>
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive