11 February, 2012

Truyền thông quốc tế loan tin vụ Tiên Lãng (AP: Vietnam farmer a hero after shootout with police)

Telecommunication * Quý Vị hãy nhấn vô Link chữ màu xanh dưới đây sẽ dễ dàng nghe Paltalk Online - Vượt Tường Lửa & Nghe Radio trên Internet ▼
http://conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/2011/08/nghe-paltalk-online-vuot-tuong-lua-nghe.html

Vietnam farmer a hero after shootout with police

Nông dân Việt Nam trở thành anh hùng sau khi đọ súng với công an


Nguyen Thi Thuong stands by the ruins of her house …

HANOI, Vietnam (AP) — When local police arrived in riot gear to evict the Vuon clan, family members were ready with homemade land mines and improvised shotguns. In a guerrilla-style ambush reminiscent of a Vietnam War battle, they wounded six officers.

HÀ NỘI, Việt Nam (AP) - Khi công an địa phương đến với thiết bị chống bạo động để trục xuất gia tộc anh Vươn, các thành viên trong gia đình đã sẵn sàng với mìn tự chế và súng ngắn ứng biến. Với cách du kích mai phục, làm gợi nhớ tới một trận chiến Việt Nam, họ đã làm bị thương sáu cán bộ.

But instead of drawing public condemnation, last month's rare violence by fish farmers trying to hold onto leased land in the northern port city of Hai Phong has made a national hero of family ringleader Doan Van Vuon and ripped open a debate about heavy-handed seizures by local governments.

Nhưng thay vì bị công luận lên án, bạo lực hiếm thấy hồi tháng trước do các nông dân thủy sản cố gắng giữ đất thuê ở một thành phố cảng phía bắc là Hải Phòng, người đứng đầu gia đình Đoàn Văn Vươn đã trở thành anh hùng quốc gia và mở ra một cuộc tranh luận về sự cưỡng chế nặng tay bởi nhà cầm quyền địa phương.

Though Vuon and three of his kin remain under arrest for their role in the attack, retired military generals and a former president have weighed in on his behalf.

Mặc dù anh Vươn và ba thân nhân vẫn còn bị giam cầm vì vai trò của họ trong vụ tấn công, các tướng quân đội nghỉ hưu và một cựu chủ tịch nhà nước đã nghiêng về phía anh.

The case has attracted so much attention that Prime Minister Nguyen Tan Dung ordered an investigation, and was overseeing a meeting Friday to determine whether the local government overstepped its bounds.

Trường hợp này đã thu hút nhiều sự chú ý đến đổi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra lệnh một cuộc điều tra, và giám sát một cuộc họp hôm thứ Sáu để xác định xem nhà cầm quyền địa phương có vượt qua giới hạn.

Many Vietnamese see Vuon as a symbol of the country's millions of farmers, many of whom are fed up with losing property or anxious about how new land rights laws will affect them as the government debates 20-year land grants that are due to expire next year.

Nhiều người Việt xem anh Vươn là biểu tượng của hàng triệu nông dân trong nước, nhiều người chán ghét vì bị mất tài sản hoặc lo lắng về luật đất đai mới sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào, khi chính phủ thảo luận về 20 năm đất tài trợ hết hạn vào năm tới.

Vuon stands accused of organizing the attack and trying to kill police, but state-run media have openly sympathized with him in investigative reports. Their dispatches have alleged that Hai Phong officials lied about details of the eviction. They also have said the family was cheated in 1993 when they were given a lease of only 14 years instead of what should have been a 20-year lease.

Anh Vươn bị cáo buộc đã tổ chức tấn công và có ý giết công an, nhưng các phương tiện truyền thông nhà nước đã công khai thông cảm với anh trong các tường trình điều tra. Bài báo của họ đã cáo buộc các quan chức Hải Phòng nói dối về các chi tiết cưỡng chế. Các nhà báo cũng cho biết gia đình này đã bị lừa vào năm 1993 khi họ đã đưa ra hợp đồng thuê chỉ 14 năm thay vì có được hợp đồng thuê 20 năm.

Nguyen Thi Thuong, Vuon's wife, remembers returning home from dropping her kids at school on Jan. 5 to find a mob of armed police in riot gear surrounding her farm house. She heard gunfire and explosions erupt before ambulances rushed in and medical workers began carrying wounded officers out on stretchers.

Nguyễn Thị Thương, vợ của anh Vươn, nhớ lại khi về nhà sau khi đưa con đến trường vào ngày 5/1 thì thấy một đám đông công an vũ trang trong thiết bị chống bạo động xung quanh trang trại của mình. Chị nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ bùng nổ trước khi xe cứu thương đến và nhân viên y tế bắt đầu mang đi cán bộ bị thương trên cáng.

"Our family was cornered," Thuong told The Associated Press by telephone. "We put all our efforts and money into our farm, but the authorities evicted us without compensation. It's very unjust."

"Gia đình chúng tôi bị dồn vào đường cùng," chị Thương nói với Associated Press qua điện thoại. "Chúng tôi đặt tất cả nỗ lực và tiền bạc vào trang trại của chúng tôi, nhưng các cơ quan thẩm quyền trục xuất chúng tôi mà không bồi thường. Thật rất là bất công."

Even before the standoff, Vuon's neighbors considered him a local celebrity.

Ngay cả trước sự bế tắc, láng giềng coi anh Vươn là một người nổi danh ở địa phương.

The college-educated agricultural engineer spent 18 years and his life's savings turning 40 hectares (99 acres) of useless coastal swampland into a viable aquaculture farm. His daughter and nephew drowned in the process, but he pushed on and eventually built dykes capable of protecting the coastline from tropical storms.

Kỹ sư cao đẳng nông nghiệp này đã tốn 18 năm và tiền tiết kiệm cả đời biến 40 hecta (99 mẫu Anh) đầm lầy ven biển vô dụng thành trang trại khả thi nuôi trồng thủy sản. Con gái và cháu trai của ông bị chết đuối trong quá trình này, nhưng cuối cùng anh đã xây được đê điều có khả năng bảo vệ bờ biển các cơn bão nhiệt đới.

Vuon, 49, had long been at odds with local authorities, and some legal experts say his 14-year grant agreement was illegal from the start. State media have reported that the surrounding area was slated to be developed for housing and an international airport.

Anh Vươn, 49 tuổi, đã từ lâu có mâu thuẫn với cầm quyền địa phương, và một số chuyên gia pháp lý nói rằng thỏa thuận tài trợ 14 năm của ông là bất hợp pháp từ đầu. Phương tiện truyền thông nhà nước đã báo cáo rằng khu vực xung quanh được dự kiến sẽ được phát triển cho nhà ở và phi trường quốc tế.

Vuon and fellow farmer Vu Van Luan filed a lawsuit in 2009 challenging the proposed land seizure. Luan said the court had agreed to let them stay if they dropped the suit. But when they did so, the eviction order went ahead anyway.

Anh Vươn và bạn nông dân Vũ Văn Luận đã đệ đơn kiện trong năm 2009 phản kháng đề xuất thu hồi đất. Anh Luận cho biết tòa án đã đồng ý để cho họ ở lại nếu họ bỏ vụ kiện. Nhưng khi họ làm như vậy, lệnh cưỡng chế vẫn tiến hành.

That's when Vuon allegedly planned the attack on more than 100 police and soldiers. According to media reports, he was not at the scene when the violence erupted. The farmer and several members of his family are now under investigation for assault or attempted murder.

Đó là khi anh Vươn bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công vào hơn 100 công an và bộ đội. Theo báo cáo truyền thông, anh không có ở hiện trường khi bạo lực bùng nổ. Người nông dân này và vài thành viên gia đình hiện bị giữ điều tra với tội tấn công hoặc âm mưu giết người.

After the raid, two houses on the family's land were burned and bulldozed, forcing Vuon's wife to take shelter under a plastic tarp. Local officials first took responsibility for the destruction, but later denied involvement — fueling rage among many following the case nationwide who have vented their frustration online.

Sau cuộc đột kích, hai ngôi nhà trên đất của gia đình đã bị đốt cháy và ủi xập, buộc vợ của anh Vươn phải trú ẩn dưới tấm vải bạt nhựa. Các quan chức địa phương đầu tiên đã nhận trách nhiệm tiêu huỷ, nhưng sau đó phủ nhận - làm giận dữ rất nhiều người toàn quốc theo dõi vụ này, họ đã trút sự bất bình trên mạng.

In Vietnam all land belongs to the state, but sweeping economic reforms in the 1980s led to the 1993 land law that offered conditional 20-year land grants to many farmers. Legal experts say those leases will likely be extended when they expire next year, ensuring farmers quasi-private usage rights. However, other questions hover over clauses in Vietnamese law that allow authorities to seize land for national security or defense, economic development or the public interest.

Ở Việt Nam tất cả đất đai thuộc về nhà nước, nhưng các cải cách sâu rộng về kinh tế trong thập niên 1980 đã dẫn đến luật đất đai năm 1993, cấp đất có điều kiện 20 năm cho nhiều nông dân. Các chuyên gia pháp lý nói rằng những hợp đồng cho thuê có thể sẽ được mở rộng khi hết hạn vào năm tới, đảm bảo nông dân sử dụng quyền bán tư nhân. Tuy nhiên, câu hỏi khác qua các điều khoản trong pháp luật Việt Nam cho phép nhà chức trách tịch thu ruộng đất cho an ninh quốc gia, quốc phòng, phát triển kinh tế hay lợi ích công cộng.

In some cases, that translates into highways or industrial parks that bring jobs to the poor. But in an increasing number of cases, it means grabbing fish farms or rice paddies for swanky golf courses and resorts only accessible to the rich.

Trong một số trường hợp, đất trở thành đường cao tốc, khu công nghiệp mang lại việc làm cho người nghèo. Nhưng ngày càng tăng thêm nhiều trường hợp, lấy các trang trại nuôi cá hay cánh đồng lúa cho các sân golf phô trương và khu nghỉ mát cho người giàu.

Most farmers accept compensation and move on, but a growing number have been resisting by filing lawsuits, holding protests or, in rare cases, battling police with sticks, stones or weapons. Millions of Vietnam's poorest workers struggle to make ends meet as the communist country battles Asia's highest inflation rate.

Hầu hết nông dân chấp nhận bồi thường và di chuyển, nhưng tăng dần số người kháng cự, nộp hồ sơ khiếu kiện, tổ chức các cuộc biểu tình hoặc, trong trường hợp hiếm, đối đầu với công an bằng gậy, đá hoặc vũ khí. Hàng triệu công nhân Việt Nam nghèo nhất gắng gượng sống còn, khi mà nước cộng sản này đương đầu với tỉ lệ lạm phát cao nhất Á Châu.

Farmers are typically compensated according to the land's agricultural value, not the amount developers pay. As property values climb and financial stakes increase, land rights disputes are growing "increasingly public and angry," said Mark Sidel, a law professor at the University of Wisconsin who consults on legal reform in Vietnam.

Nông dân được bồi thường theo giá trị nông nghiệp của đất, không bằng số tiền các nhà phát triển phải trả. Khi giá trị tài sản lên cao và cổ phần tài chính gia tăng , tranh chấp đất đai càng nhiều "ngày càng công khai và tức giận," theo ông Mark Sidel, một giáo sư luật tại Đại học Wisconsin, người cố vấn về cải cách pháp lý tại Việt Nam.

With popular frustration mounting against "rapacious developers and their allies in local governments," he added, "Hanoi deals with these disputes with some care."

Với thất vọng nhân dân gắn kết chống lại "các nhà phát triển tham lam và các đồng minh của họ trong chính quyền địa phương", ông nói thêm, "Hà Nội đối phó những tranh chấp này có phần thận trọng."

And while Vuon's case alone will likely not push the country into making sweeping changes to its land laws, it also cannot be ignored, especially since more than 70 percent of the country's 87 million people still live in the countryside.

Và trong khi trường hợp của anh Vươn sẽ không có khả năng đẩy đất nước thay đổi sâu rộng về luật đất đai , nó cũng không thể bị bỏ qua, đặc biệt là kể từ khi hơn 70% của 87 triệu người vẫn sống ở nông thôn.

"Land issues affect the party's legitimacy because they pit the local power structure against farmers on a playing field that is tilted in favor of the former," said Carlyle Thayer, a Vietnam expert at the Australian Defense Force Academy in Canberra.

Vấn đề đất đai ảnh hưởng đến tính hợp pháp của đảng bởi vì nó thâm thủng cơ cấu quyền lực địa phương đối với nông dân trên một sân chơi nghiêng về quyền lực địa phương", theo ông Carlyle Thayer, một chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra.

In the Hai Phong case, Vuon's struggle has won favor with some who see indiscriminate land seizure as a symbol of greed and corruption. A Hanoi-based blogger has raised about 223 million dong ($10,600) for the family's legal fees, and former President Le Duc Anh has lauded Vuon as a model citizen.

Trong trường hợp Hải Phòng, cuộc đấu tranh của anh Vượn đã thắng lợi với một số người nhận thấy tịch thu đất đai bừa bãi như là một biểu tượng của sự tham lam và tham nhũng. Một blogger tại Hà Nội đã gây quỹ 223 triệu đồng (10.600 Mỹ Kim) cho các chi phí pháp lý của gia đình anh Vượn, và cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ca ngợi anh Vượn như là một công dân kiểu mẫu.

"He should be encouraged, but instead he was evicted," Anh told Giao Duc (Education) newspaper on Tuesday. "It's so merciless."

"Anh ta cần được khuyến khích, nhưng thay vào đó bị trục xuất ra khỏi nhà," ông Anh nói với báo Giáo Dục hôm thứ Ba. "Thật là tàn nhẫn."

Vuon's neighbors now worry they might be next to lose their farms. Prior to the attack in their sleepy seaside fishing community, they had planned to erect a statue in honor of the man who reclaimed swampland and tamed threats that wind and waves once posed to their coastline.

Láng giềng của anh Vươn lo lắng tới lượt họ có thể bị mất trang trại. Trước khi cuộc tấn công vào cộng đồng đánh cá bên bờ biển êm đềm của họ, họ đã lên kế hoạch xây dựng một bức tượng danh dự cho người đàn ông đã khai hoang đầm lầy và thuần hóa các mối đe dọa mà sóng gió một thời gây ra cho bờ biển.

"The villagers considered him a hero," said Luan, who filed the lawsuit with Vuon.

Các dân làng coi anh Vươn là một anh hùng," anh Luân, người nộp đơn kiện với anh Vươn, nói.

But now that Vuon is in jail for attempted murder, their plans for the monument have been put on hold.

Nhưng bây giờ anh Vươn trong tù vì âm mưu giết người, kế hoạch của họ cho đài tưởng niệm đã được hoãn lại.

* Nguồn tin trên của Melbourne thành viên VietLand dịch từ Links dưới đây: http://news.yahoo.com/vietnam-farmer-hero-shootout-police-081703459.html

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=18139&s=dc5e50ea2a11db4e728f6f3f14e4b251
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive