11 February, 2012

Truyền Đơn Tuổi Trẻ Yêu Nước xuất hiện tại Hà Nội

Thông báo của Tuổi Trẻ Yêu Nước Hà Nội ngày thứ Sáu 10 tháng 02, 2012

* Sau 15 giây nếu như quý vị vẫn không nghe - thấy Video - Audio thì xin các bạn hãy nhấn F5 (Chữ F5 nằm trên đầu của bàn phím, hoặc nhấn Refresh ở trên màn ảnh Computer


Với tấm lòng thiết tha của những người trẻ yêu nước, sự ra đời của Tuổi Trẻ Yêu Nước chỉ với mục đích một dân tộc Việt Nam được thực sự độc lập, người dân Việt Nam phải có quyền tự do và dân sinh phải được công bằng, công lý và hạnh phúc.

Trong những ngày gần đây, công an Cộng Sản Việt Nam liên tục đàn áp dã man những người lên tiếng yêu nước, lên tiếng chống lại sự xâm lược của Trung Cộng, sục sạo lùng bắt những người trẻ bày tỏ bất đồng chính kiến…trong đó đáng kể nhất sinh viên Nguyễn Thiện Thành, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, nhạc sĩ Việt Khang và một số anh em khác trong phong trào Tuổi Trẻ Yêu Nước.

Hôm nay ngày 10 tháng 02, 2012 để thể hiện sự quyết tâm đấu tranh cho một Việt Nam được công bằng, công lý, hết tham quan cướp của người dân, tiếp tục đấu tranh cho tự do nhân quyền và dân chủ, tiếp tục đấu tranh chống Trung Cộng xâm lược…Tuổi Trẻ Yêu Nước Hà Nội thả truyền đơn để “chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam”.

Một số truyền đơn xuất hiện ở Hà Nội.


* Nguồn tin trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=18146&s=489b24caf9e84a06584fec9706324603
Special News * Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive